Batac: Laoag International Airport manarimaan iti Pananggun-od iti ad adu pay a lote

0
1

Manarnarimaan ti proseso ti Laoag International Airport iti pananggun-od iti ad-adu pay a lote para iti plano a pannakapalawa daytoy ita a tawen kalpasan ti pananganamong ti Department of Transportation (DOTr) iti agarup PHP900 milion para iti pannakagun-od ti site.

Pinasingkedan daytoy ni Ilocos Norte Governor Matthew Joseph Manotoc idi Enero a-nuebe bayat nga impadamagna a panggep ti airport expansion project a pasayaaten ti koneksion ken panaggunay ti rehion ti Ilocos ta daytoy ti mangpapartak iti panagsubli ti ekonomia ti probinsia.

Babaen ti pannakapalawa ti runway ti eropuerto iti 205 a metro iti daya ken 170 a metro iti laud manipud iti center lane, ma-accommodate dagiti dadakkel nga eroplano, segun iti Civil Aviation Authority of the Philippines (CAAP).

Saklawen daytoy ti agdagup iti 58.4752 nga ektaria, a buklen ti 275 a lote ken 62 a residential buildings ken dadduma pay a pannakapasayaat a masarakan iti Barangays Calayab, Apaya, ken Gabu Sur, daytoy a siudad.

Apaman a naan-anay a malpas iti uneg daytoy a tawen, kinuna ni Manotoc a namnamaenda ti pannakapukaw dagiti internasional ken rehional a panagtayab iti eropuerto. Karaman kadagitoy ti direkta nga internasional a panagtayab iti nagbaetan daytoy a siudad ken Honolulu, Hawaii, kasta met dagiti panagtayab ti Laoag-Cebu, ken dadduma pay.

Agingga ita, tultulongan ti Provincial Assessor’s Office ti CAAP a mangpasayaat iti pannakaala ti daga.

Nu malagip, idi 2018, ti eropuerto ti Laoag ket makalaon laeng iti napagtipon a bilang ti 140 nga internasional ken domestic a pasahero iti kada aldaw.

Ngem babaen kadagiti gannuat ken proyekto ti panagdur-as nga sursuroten ti DOTr ken CAAP, makaserbi itan ti eropuerto iti 200 nga international ken 240 domestic passengers iti kada aldaw. (April Joyce Gonzales)

(Source: Laoag International Airport)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here