Batac: PBBM, inpabus-uyna ken ni Gob. Marcos Manotoc a mangkita iti pagimbagan ti probinsia

0
0

Awan ti nabatad a plano ni Pres. Ferdinand R. Marcos Jr. wenno PBBM a para iti Ilocos Norte.

Visit RPN DZRL Batac

Nupay kasta, impalgak ni Gob. Matthew Marcos Manotoc nga impasigurado kenkuana ti presidente a maiyun – una ti Ilocos Norte iti panagdur – as ken iti pannakaipangpangruna .

Inlawlawagna nga awan ti problema iti daytoy a banag ngem dagiti dadakkel a parikut pakaseknan ti intero a pagilian ti sangsangwenna.

Gapu iti daytoy, inbunannag ti gobernador nga inpabus – uy ni PBBM kenkuana a mangkita iti pagimbagan ti probinsia.

Mainaig iti daytoy, inpakaammona a makumikom ti gobierno probinsial kadagitoy a gundaway agsipud ta panawen ti panagaramid ti budget rason a kalikagumna a masigurado a makagun – ud ti naan – anay a suporta manipud iti gobierno nasional para iti budget ti probinsia iti masungad a tawen 2023.

Mangnamnama ni Gob. Marcos Manotoc nga iti tulong da Cong. Martin Romualdez nga agdama a house majority floor leader, pakairamanan da Cong. Ferdinand Alexander Marcos, Cong. Angelo Marcos Barba, Sen. Imee Marcos ken ni PBBM ket ngumato ti budget a para iti Ilocos Norte.

Inlawlawagna gapu ta ammona nga adu dagiti dadakkel a nupay saanna a kayat a riribuken ti uncle na a presidente a sangsangwenna ket kalikagumna a maiprioridad a maipasdek a proyekto ti maikatlo a rangtay a mamagkonektar ti ili a San Nicolas ken ti siudad ti laoag a saan unay nga adayo iti Gilbert Bridge tapno maalay – ayan ti kinakiro ti trapiko iti Gilbert Bridge.

Malaksid iti nasao a proyekto ket plano ti gobernador a maipatungpal ti pannakapasayaat dagiti naruay a kalsada ditoy probinsia ken ti pannakaiyestablisar ti ” bike lanes ” iti siudad ti Laoag.

Innayon ti gobernador a maysa pay a dakkel a proyekto a kalikagumna a maipatungpal ket ti transport terminal a nakakiddawan ti probinsia iti 380 a milyon a pisos manipud iti Department of Transportation. (Cheena Arzadon)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here