Batac: Ilocos Norte, makipagrambak iti Linggo ng Kabataan

0
1

Nangisagana ti Ilocos Norte Youth Development Office wenno INYDO kadagiti nadumaduma nga aktibidad ken programa para kadagiti agtutubo kas paset ti kalikagum ni Gob. Matthew J. Marcos Manotoc a pannakidanggay ti probinsia iti International Youth Day ken Linggo ng Kabataan iti bulan ti Agosto.

Visit RPN DZRL Batac

Inlawlawag ni Mr. Weenter Ventura, Local Youth Development Officer II, a ti tema ti nasao a selebrasion ita a tawen ket “Intergenerational Solidarity: Creating a World for All Ages”.

Impalgakna a daytoy ti ibilang ti Nagkaykaysa a Nasyones a panglaban ti “generation gap” tapno maiyallatiw ti nadumaduma a kultura ken pammati manipud kadagiti ubbing agingga kadagiti kataengan.

Mainaig iti daytoy, inbunannag ni Ventura a karaman kadagiti maisayangkat nga aktibidad ti Netfliks a paka-ipresentaran ti Ilocos Norte Youth Convention, pannakapili dagiti junior officials manipud iti gobernador, bise gobernador, Sanguniang Panlalawigan pakairamanan ti diputado iti umuna ken maikadua a distrito ti probinsia, debate tournament, talent contest kas iti battle of the bands, hip hop dance competition, singing idol, spoken word poetry ken dadduma pay.

Imbatadna a mannarimaan pay laeng ti panagpa-rehistro kadagiti agtutubo nga interesado a makipaset kadagiti maisayangkat nga aktibidad.

Segun kenkuana, naituding a mangrugi dagiti maisayangkat nga aktibidad ken programa para kadagiti agtutubo ditoy probinsia iti Agosto primero kangrunaanna kadagiti maisayangkat a kompetision iti online.

Mairugi iti daytoy nga aldaw ti lunes dagiti online competition kas iti online quiz show nga agpatingga intono agtapos ti Agosto a pannakaisayangkat ti outreach program dagiti mapili a junior officials.

Nupay kasta, impalgak ni Ventura nga intono Agosto dose nga International Youth Day ket maisayangkat ti battle of the bands iti Aurora Park kagiddan ti pannakaipaay ti pammadayaw kadagiti agtutubo a mangabak kadagiti umuna a maisayangkat a kompetision. (Cita Macalipis)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here