Batac: 30 nga MSME’s, nakipartisipar iti trade fair idiay Mandaluyong City

0
1

Umabot iti tallopulo a Micro Small and Medium Enterprises ti Ilocos Norte a pakairamanan dagiti mannalon ti nakipartisipar iti Women Strong Network Hybrid Trade Fair a naisayangkat iti Event Area ti Building A Lower Ground ti SM Megamall idiay Mandaluyong City.

Visit RPN DZRL Batac

Segun ken ni Ms. Acel Madalipay ti MSME Office ti gobierno probinsial, naisayangkat ti nasao nga aktibidad babaen iti Business Women Council nga addaan ti gagem a mangpabileg kadagiti babbai nga agnegnegosio.

Imbatadna a daytoy a ganuat ket naiget a supsuportaran ni Gob. Matthew Marcos Manotoc rason a napusgan ti opisinada a nangkuyog kadagiti nadakamat nga MSMEs a nagturong idiay Mandaluyong.

Inbunannagna a dakkel ti pammati ti gobernador a dakkel ti maitulong dagitoy a trade fair para iti nalawlawa a pannakailako dagiti produkto ti probinsia iti nadumaduma a paset ti pagilian.

Inlawlawag ni Madalipay a karaman kadagiti inkuyogda iti trade fair dagiti agar-aramid iti “rice coffee”, “dragon fruit wine”, dagiti presko a dragon fruit ken ti Bacarra Zanjera Irrigators Association a nagitugot kadagiti produktoda a bawang.

Mainaig iti daytoy, kunana nga iti laeng umuna a dua nga aldaw ti nasao nga aktibidad ket nagatang aminen dagiti intugotda a produkto a bawang.

Segun kenkuana, kinurang pay ti intugotda a bawang gapu ta sangapulo ket lima a kilo laeng ti kinabaelan nga inkarga ti lugan a nakaikargaan dagiti produkto manipud ti probinsia.

Nupay kasta, impalgakna nga adda dagiti dadakkel a kompania nga interesado a gumatang iti bawang a produkto ti probinsia rason nga inikkanda dagitoy ti “calling card” a manamnama a mangitunda iti pannakanayon dagiti kompania a mabalin a suplayan wenno paglakoan ti probinsia.

Innayonna a malaksid iti bawang ket karaman pay kadagiti produkto ti probinsia a puntiria dagiti dadakkel a “restaurant” a gatangen ti suka nga aramid ti probinsia. (Ronald Domingo)

(Source: Provincial Government of Ilocos Norte)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here